DZIAŁALNOŚĆ

Fundacja im. Jadwigi Chylińskiej została powołana w testamencie przez Jadwigę Barbarę Chylińską, 8 października 2010 r. Głównym celem działania Fundacji, o którym w testamencie zdecydowała Jadwiga Chylińska, jest działalność edukacyjna i wydawnicza, zmierzająca do upamiętniania przodków i bohaterów II wojny światowej, którzy krwią okupili naszą wolność, a zwłaszcza żołnierzy Armii Krajowej i warszawskiej organizacji Wolność i Niezawisłość.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

UPOWSZECHNIANIE WIEDZY

  • upowszechnianie wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży, wiedzy o działalności Armii Krajowej i organizacji Wolność i Niezawisłość oraz ruchu oporu,
  • upowszechnianie i utrwalanie postaw patriotycznych w społeczeństwie,
  • krzewienie poza granicami Polski wiedzy o działalności Armii Krajowej i organizacji Wolność i Niezawisłość,
  • organizowanie spotkań z młodzieżą na temat wydarzeń II wojny światowej, w szczególności dotyczących Armii Krajowej i warszawskiej organizacji Wolność i Niezawisłość,
  • organizowanie konkursów dla młodzieży i ustanawianie stypendiów.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZĄ

  • prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, edukacyjnej, badawczej i naukowej, związanej w szczególności z działalnością Armii Krajowej, warszawskiej organizacji Wolność i Niezawisłość oraz ruchu oporu,
  • priorytetem Fundacji jest wydanie książki historycznej o działalności warszawskiego WIN-u (Wolność i Niezawisłość), nad którą prace już trwają.

POMOC KOMBATANTOM

  • udzielanie pomocy kombatantom biorącym udział w ruchu oporu w ramach Armii Krajowej i warszawskiej organizacji Wolność i Niezawisłość,
  • dokumentowanie i rejestrowanie relacji świadków wydarzeń II wojny światowej, związanych zwłaszcza z działalnością Armii Krajowej, warszawskiej organizacji Wolność i Niezawisłość oraz ruchu oporu.

W księgarni naszej fundacji dostępne są wspomnienia Jadwigi Barbary Chylińskiej z okresu Powstania Warszawskiego.

www.ksiegarnia.fundacjachylinskiej.pl

Fundacja została wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod nr 0000367528. Po zakończeniu działań związanych z nabyciem spadku, zrealizowaniem zapisów i poleceń testamentowych oraz pozostałych spraw organizacyjnych, Fundacja przystąpiła do realizacji celów statutowych.

Rada Fundacji

Piotr Korolko

Tomasz Korolko

Zarząd Fundacji

Marta Ponikowska

Michał Karp