INFORMACJE

Likwidacja Fundacji

Likwidator Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000367528), Marta Ponikowska, informuje, że w dniu 1 maja 2019 r. została podjęta uchwała o likwidacji Fundacji. W związku z tym, likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na adres siedziby Fundacji, tj. ul. Krępowieckiego 7A/134, 01-456 Warszawa.